طرز تهیه آب ژاول جهت گند زدایی سطوح مشترک طبق دستور العمل کرونا ویروس